Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu  www.maxcomputers.sk

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom e-shopu je MAXcomputers s.r.o.,  Nerudova 5245/12, 036 08 Martin, IČO: 50824937, IČ DPH: SK2120492957, DIČ: 2120492957 ( ďalej len ,, predávajúci,, ). Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu www.maxcomputers.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby ( ďalej len ,, kupujúci“).

Článok 2
Postup pri objednávaní a uzatvorení kúpnej zmluvy

Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAJ DO KOŠÍKA“.  Po vybratí tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“  možno uskutočniť objednávku kliknutím na „PRIPRAVIŤ  OBJEDNÁVKU“. (DOPORUČUJEME objednávať len tovar, ktorý je dostupný do 48 hodín. V ostatných prípadoch Vám nevieme garantovať dodaciu lehotu.) Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho kliknutím na ikonu „POKRAČOVAŤ“. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zároveň preberá záväzok zaplatiť predávajúcemu tovar alebo službu, ktorú si u neho objednal.
Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Kupujúci  sa zaväzuje odobrať tovar v sídle predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke.
Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.
Neúčtujeme poplatok za prepravu či poštovné, pretože tovar neposielame kuriérskou službou ani na dobierku.

Článok 5
Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

Článok 6
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (viď. reklamácie)

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Článok 7
Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť
Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
V prípade uplatnenia reklamácie, donesie spotrebiteľ tovar spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predajne:

MAXcomputers s.r.o.
Pivovarská 1A
036 01 Martin

Reklamácie vybavuje:  Mgr. Miroslav Cáfal, zodp. vedúci, 0903 153 610, Ing. Cáfalová Anna, manažér obch. a marketing, 0904 924 901

O výsledku reklamácie bude kupujúci taktiež informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

Článok 8:
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt. (Na základe zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) Spotrebiteľ má právo výberu medzi jednotlivými subjektami ARS, ktoré sú uvedené v zozname.

Zákon sa zaviazali dodržiavať práve subjekty zapísané v zozname. Popri týchto „notifikovaných/certifikovaných“ subjektoch zapísaných v zozname však existujú aj iné osoby (fyzické aj právnické), ktoré riešia spotrebiteľské spory alternatívne resp. mimosúdne. Pokiaľ však tieto osoby nie sú zapísané v zozname, nemusia zákon o ARS dodržiavať a napríklad predávajúci nie sú uvedeným zákonom zaviazaní poskytovať im súčinnosť. Z toho dôvodu odporúčame vždy si overiť, či figuruje daná osoba  v zozname.

Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje.

Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť, a to hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky; subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).

O ARS sa taktiež dočítate na stránkach Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146965s

Existuje aj možnosť on-line riešenia spotrebiteľských sporov, a to prostredníctvom platformy pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článok 9
Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len:“zákon o ochrane osobných údajov“).

Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa. Osobné údaje sa uchovávajú v databáze prevádzkovateľa až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email maxcomputers@maxcomputers.sk. Osobné údaje kupujúcich sa nesprístupňujú a ani sa neposkytujú tretím stranám. Nevykonáva sa ani ich analýza a ani sa nijako na základe týchto údajov nijako neprofilujú zákazníci. Osobné údaje sú zhromažďované len za účelom vzniku kúpnej zmluvy.

Pre účely vzniku kúpnej zmluvy a doručenia tovaru sa kupujúci a predávajúci sa dohodli, že v prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Práva dotknutej osoby podľa § 21 – §27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

§ 21 Právo na prístup k osobným údajom,

§ 22 Právo na opravu osobných údajov,

§ 23 Právo na výmaz osobných údajov,

§ 24 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

§ 25 Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov,

§ 26 Právo na prenosnosť osobných údajov,

§ 27 Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

(1) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13ods.1písm.e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

(2) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na

účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

§19 ods.2 písm. c) právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to vo forme, v akej boli poskytnuté. To znamená, ak boli informácie poskytnuté písomne v elektronickej podobe, ich odvolanie je možné aj elektronicky, napr. formou e-mailovej správy. Ak boli informácie poskytnuté na základe listinného dokumentu, toto odvolanie by malo byť tiež poskytnuté prevádzkovateľovi v takejto forme.

§19 ods.2 písm. d) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100,

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, a teda pokiaľ dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nebude možné uzavrieť kúpnu zmluvu, a teda nebude možné uskutočniť zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Orgán dozoru:

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne :
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. 041/7632130, fax 041/7632139

Článok 10

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach maxcomputers.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.