1. Kto je správca osobných údajov:

MAXcomputers s.r.o., IČO: 50824937, DIČ: 2120492957, zapísana v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sro, vložka číslo 68577/L

kontakt: zodpovedna_osoba_gdpr@maxcomputers.sk, tel.: 0904 924 901

2. Zásady spracovania osobných údajov

a. osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom 
b. osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný
c. rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre napĺňanie stanovených účelov
d. prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
e. osobné údaje uchovávame len po dobu, ktorá je potrebná pre účely, pre ktoré sú spracovávané
f. osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

3. Aké osobné údaje spracovávame

Meno a priezvisko
Adresa
Telefónne číslo
Emailová adresa

4. Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame

Plnenie zmluvy: predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia

5. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme

našim dodávateľom tovaru a logistiky
orgánom štátnej správy

6. Práva subjektov údajov

Podľa GDPR sú Vaše práva:

Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
Právo subjektu OU byť oboznámený s údajmi, ktoré správca a spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
Právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovávaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
Právo subjektu OU na obmedzenie spracovávania (článok 18 GDPR)
Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcov k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
Právo subjektu OU žiadať ľudský prieskum v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)

7. V súlade s článkom 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať na automatizované individuálne rozhodovanie a že podla článku 21 odst. 2 GDPR máte právo hocikedy namietať proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu. Zároveň Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.